Inglise keele kõrgem kesktase

Juhendaja Anne Kaljurand

Toimumise aeg 10. jaanuar – 16. mai 2018 (sügise jätkukursus)
Toimumise päev  kolmapäeviti kell 18.00
Ruum 207 peamajas
Hind  238.-  €

Ootame kursusele huvilisi, kes

  • on läbinud inglise keele kesktaseme kursuse,
  • on õppinud aastaid tagasi inglise keelt koolis,
  • on õppinud inglise keelt vähemalt 3 aastat keelekursustel.

Kursuse eesmärk on arendada keeleoskust selliselt, et kursuse läbinu suudaks jälgida abstraktset teemakäsitlust (nt vestlus, loeng, ettekanne),  saaks aru ka keeruka sisuga suulisest või kirjalikust tekstist   ning oskaks teha selle põhjal üldistusi, vestelda spontaanselt ja ladusalt inglise keeles, väljendada ennast selgelt ning esineda pikemate monoloogidega (ettekannetega).

Kursuse jooksul arendatakse võrdselt kõiki osaoskusi:  lugemist, kirjutamist, kuulamist, kõnelemist  ja keelestruktuure.

Kursusel kasutatakse lisaks B2 taseme üldkursusele  ka  ärikeele õppematerjale, harjutatakse ametlike kirjade kirjutamist ning ettekannete koostamist  ja esitamist.

Õppetöö korraldus