Prantsuse keel 1. klass

Juhendaja Katrin Meinart

Toimumise aeg sept – dets 2019 (jätkub jaanuarist)
Ruum Kotzebue maja 321
Hind kohatasu 24.- € kuus

Prantsuse keele huviringi kutsume õpilasi, kes soovivad õppida võõrkeelt väikestes gruppides ning tunda rõõmu uute teadmiste omandamisest mängulises vormis. Lapsed saavad muuhulgas ka algteadmised Prantsusmaa tavadest ja kultuurist.

Kursuse eesmärk on tutvuda prantsuse keelega laulude ja mängude vahendusel, omandada elementaarteadmised hääldusest.

Tundides me:

 • kuulame,
 • mängime (seitsme perekonna mäng, rollimängud, lauamängud),
 • kanname ette dialooge variatsioonidega,
 • esitame peast laule ja salme,
 • teeme värvimisülesandeid,
 • lahendame ristsõnu.

Õpingute lõpus peaks osaleja:

 • tundma ära prantsuse keele teiste keelte hulgast,
 • oskama näidata kaardil riigi asukohta ja teadma pealinna, teadma prantsuse lippu;
 • tundma elementaarseid hääldusreegleid ja oskama lugeda lühikest, paari tundmatut sõna sisaldavat teksti õpitud sõnavara piirides.

Suulises suhtluses peaks osaleja:

 • oskama kasutada mõningaid lihtsamaid igapäevaelu väljendeid,
 • oskama esitada küsimusi ja vastata küsimustele nime, vanuse ja elukoha kohta,
 • tundma numbreid ja värve,
 • oskama väljendada oma emotsioone ja lihtsamaid soove.

Põhirõhk on suulisel suhtlusel.
Õppe aluseks on vastavale vanuseastmele mõeldus prantsuse keele õpik – töövihik (10 osa), kus on õpilast arendavad igapäevased minidialoogid, ülesanded, laulud ja salmid, samuti sõnavara kinnistavad mängud.

Keeleteadmised : foneetika põhialused, tutvumine eitava ja küsiva lausega.

Kursus lõpeb pilttestiga õpitud sõnavara peale.