Inglise keel

Juhendaja Margit Hallmägi

Toimumise aeg 29.jaanuar – 06.mai 2024
Toimumise päev ja kellaaeg esmaspäeviti kell 16.30
Ruum 121 peamajas
Hind 186.- eurot

Õppe eesmärgid

Kursuse lõpul on õpilane valmis edukalt sooritama riigieksamit inglise keeles:

  • suudab lugeda inglisekeelseid tekste ilma sõnaraamatuta
  • oskab kasutada erinevaid lugemisstrateegiaid (valiklugemine, üldlugemine, süvalugemine, loovlugemine)
  • oskab kasutada õpitud grammatikat ja saab hakkama erinevate keelestruktuuridega ülesannetega
  • leiab vajaliku info kuulamisülesannetest
  • tunneb erinevaid kirjastiile
  • oskab vormistada kirju, esseesid
  • teab monoloogide esitamise nõudeid
  • oskab esitada rollimängu riigieksamil

Kursuse sisu

Sõnavara erinevate teemade tarvis.

Grammatika:

Tegusõna: reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad, aktiiv ja passiivi ajavormid, tuleviku väljendamine, küsimuste moodustamine, kaudne kõne, sihitis infinitiiviga, kesksõnad, tegusõna pöördumatud vormid, modaaltegusõnad, tingimuslaused, tegusõna moodustamine, tegusõna fraas eessõnaga.

Nimisõna: loendatav ja loendamatu nimisõna, nimisõna mitmus, omastav kääne, nimisõna fraasid eessõnaga, nimisõnade moodustamine.

Artikkel: artikli kasutamine ja artikli asendajad.

Asesõna

Arvsõna

Omadussõna: omadussõna moodustamine, võrdlusastmed, omadussõna fraasid eessõnaga.

Määrsõna

Eessõna

Sidesõna

Lauseõpetus: lihtlause, jaatav, eitav, küsilause. Lauseliikmed (alus, öeldis, sihitis, määrus, täiend)

Kirjutamisoskus: ametlik kiri, essee, analüüs (report).

Lugemisoskus: Erinevate lugemisstrateegiate harjutamine. Riigieksami erinevate lugemisülesande tüüpide harjutamine.

Kuulamisoskus: Erinevat liiki kuulamisülesannete täitmine. Arusaamine tele- ja raadio uudiste sisust.

Suuline suhtlus: inglise keele kasutamine ladusas vestluses, monoloogis ja rollimängus. Oma seisukohtade väljendamine õige häälduse ja intonatsiooniga.