Eesti keel

Juhendajad Ülle Salumäe, Eha Aare

Toimumise aeg 22. jaanuar – 29. aprill 2024
Päev ja kellaaeg esmaspäeviti kell 16.00
Ruum 106 peamajas
Hind 197.- eurot

 

Eesmärk: 

luua eakohases ja arendavas õppekeskkonnas tingimused, mis toetavad  õpihimu ja õpioskuste kujunemist; tagada valmisolek põhikooli lõpueksami sooritamiseks ja õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel.

Õppesisu:

 • eesti õigekirja aluseid ja põhireeglid; (täheortograafia,võõrsõnade õigekiri, kokku- ja lahkukirjutamine, suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid);
 • funktsionaalne lugemine, eri liiki tekstide tõlgendamine ja tekstülesannete lahendamine;
 • sõnastus- ja stiiliõpetuse algtõed;
 • kirjandiõpetuse alused.

Õpitulemused:

 • oskab lugeda ja analüüsida eestikeelset teabe-, tarbe-, meedia- või ilukirjandusteksti;
 • kuulab ja loeb arusaamisega eri liiki tekste, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi;
 • tunneb kirjutamise etappe;
 • oskab kirjutada kirjandit;
 • kasutab kirjandit koostades tavakohast ülesehitust ning vormistust;
 • tunneb keelendite stiiliväärtust, kasutab ja mõistab tekstis keelendeid;
 • tunneb  olulisemaid kujundid: epiteet, võrdlus, isikustamine, metafoor, kordus.