Rootsi keele kõrgem kesktase 5.- 6. aasta

Juhendaja Ingrid Nittim-Gilts

Toimumise periood 09. jaanuar – 14. mai 2024  (jätkukursus)
Toimumise aeg teisipäeviti kell 17.30
Ruum 104 peamajas
Hind
288.- eurot

Eesmärk

Kursuse eesmärgiks on varasemalt õpitut kinnistada ja süvendada, suurendada sõnavara ja julgust ennast rootsi keeles väljendada, ka diskuteerida rootsi keeles.

Kursuse lõpetanu on võimeline:

 • Mõistma kõnes ja kirjas igapäevast teksti,
 • vestlema lihtsamatel päevakajalistel teemadel,
 • teksti oma sõnadega ümber jutustama,
 • kirjeldama oma tööd ja tegevusala,
 • mõistma igapäevast slängi,
 • suutma eristada keele stiililisi erinevusi (kõnekeel, range kirjakeel, kantseliit jne.)
 • mõistma erinevaid fraseologisme,
 • olema võimeline vajadusel argumenteerima, oma seisukohti põhjendama.

Õppesisu

 • Kasutame eelkõige õppematerjale, mis on koostatud just nimelt rootsi keelt väljaspool Rootsit õppivatele kursuslastele. Samas kasutame lisamaterjalidena ka erinevaid rootsikeelsete väljaannete tekste.
 • Kuulame erinevate rootsi keelt emakeelena kõnelejate poolt sisseloetud kuulamistekste
 • Teeme ka koduseid töid ning tundides mitmeid kontrolltöid

Teemad

 • Keskkond ja loodus.
 • Ühiskond, Eesti ja Rootsi võrdlus.
 • Rootsi kirjandus ja kultuur.
 • Tavad ja kirjutamata reeglid Rootsis ja mujal maailmas.
 • Rootsi pidupäevad ja pühad.
 • Ajaloolised sündmused ja suurkujud Rootsis.
 • Reisi planeerimine, hotelli, lennu jm. broneerimine.
 • Liiklus ja liiklusavahendid.
 • Ebausk ja uskumused.
 • Rootsi kuulsad leiutajad ja leiutised.
 • Tänapäeva Rootsi.

Grammatika

Ajavormid (minevikuvormid, tuleviku moodustamine), ühendverb, pealaused ja kõrvallaused, kaudne kõne,oleviku kesksõna, mineviku kesksõna, kaudne kõneviis, määratud ja määramata vorm (nimisõna, omadussõna), eessõnad, modaalverbid.

Õppetöö korraldus