Rootsi keele kesktase 4.- 5. aasta

Juhendaja Ingrid Nittim-Gilts

Toimumise aeg 2021/2022 õppeaasta info avaldatakse augustis
Ruum 104 peamajas
Hind

Eesmärk

Kursuse eesmärgiks on varasemalt õpitut kinnistada ja süvendada, suurendada sõnavara ja julgust ennast rootsi keeles väljendada, ka diskuteerida rootsi keeles.

Kursuse lõpetanu on võimeline:

 • Mõistma kõnes ja kirjas igapäevast teksti,
 • vestlema lihtsamatel päevakajalistel teemadel,
 • teksti oma sõnadega umber jutustama,
 • kirjeldama oma tööd ja tegevusala,
 • mõistma igapäevast slängi,
 • suutma eristada keele stiililisi erinevusi (kõnekeel, range kirjakeel, kantseliit jne.)
 • mõistma erinevaid fraseologisme,
 • olema võimeline vajadusel argumenteerima, oma seisukohti põhjendama.

Õppesisu

 • Kasutame eelkõige õppematerjale, mis on koostatud just nimelt rootsi keelt väljaspool Rootsit õppivatele kursuslastele. Samas kasutame lisamaterjalidena ka erinevaid rootsikeelsete väljaannete tekste.
 • Kuulame erinevate rootsi keelt emakeelena kõnelejate poolt sisseloetud kuulamistekste
 • Teeme ka koduseid töid ning tundides mitmeid kontrolltöid

Teemad

 • Keskkond ja loodus.
 • Ühiskond, Eesti ja Rootsi võrdlus.
 • Rootsi kirjandus ja kultuur.
 • Tavad ja kirjutamata reeglid Rootsis ja mujal maailmas.
 • Rootsi pidupäevad ja pühad.
 • Ajaloolised sündmused ja suurkujud Rootsis.
 • Reisi planeerimine, hotelli, lennu jm. broneerimine.
 • Liiklus ja liiklusavahendid.
 • Ebausk ja uskumused.
 • Rootsi kuulsad leiutajad ja leiutised.
 • Tänapäeva Rootsi.

Grammatika

Ajavormid (minevikuvormid, tuleviku moodustamine), ühendverb, pealaused ja kõrvallaused, kaudne kõne,oleviku kesksõna, mineviku kesksõna, kaudne kõneviis, määratud ja määramata vorm (nimisõna, omadussõna), eessõnad, modaalverbid.

Õppetöö korraldus