Kursused

Põhikooli lõpueksamid on vajalikud oma kooli gümnaasiumiosas jätkamiseks, samas annavad hästi sooritatud eksamid vabaduse astuda mõnda teise, näiteks soovitud aineid süvendatult õpetavasse gümnaasiumi.

Koolituskeskuse kursustel osalemine loob põhikooli lõpetajale valmisoleku hästi sooritada nelja kooli ühiskatsed, mis toimuvad kevadisel koolivaheajal.

Gümnaasiumi riigieksamid on olulise tähtsusega astumaks kõrgkooli. Loome metoodiliselt tugeva ettevalmistuse kaudu abiturientidele võimalused eksamite edukaks sooritamiseks.

Koolituskeskuse kursusi on valitud juhendama kogenud pedagoogid, kes on kursis lõpueksamite nõuetega ning on koostanud spetsiaalse eksamiks vajalikul materjalil põhineva ainekava. Kursuste alguses selgitatakse välja õpilaste tase ning nõrgad kohad, kursuste lõpus sooritatakse proovieksam.

Gustav Adolfi koolituskeskuse kursuste eesmärk on luua head tingimused:

  • ainealaste teadmiste omandamiseks,
  • individuaalseks arenguks õppeprotsessis,
  • parimatele õpetajatele loominguliseks tööks,
  • enesekindlate ja läbilöögivõimeliste inimeste kujunemiseks.