Eesti keel

Juhendaja Anu Kell
pedagoog-metoodik, tegevõpetaja ja riigieksamite tööde parandaja

Toimumise aeg 18. jaanuar – 18. aprill 2024
Toimumise päev ja kellaaeg neljapäeviti kell 16.30
Ruum 220 peamajas
Hind 197.- eurot

Kursuse eesmärk

Kursuse lõpetaja tunneb eesti keele riigieksami struktuuri, teab kirjandi kirjutamise ja funktsionaalse lugemise ülesande põhitõdesid ning oskab neid praktiliselt rakendada.

Kursuse õppesisu

 • käsitletakse eesti keele riigieksami põhinõudeid;
 • käsitletakse kirjandi struktuuri, selle loogikat, analüüsitakse erinevaid kirjandeid;
 • käsitletakse funktsionaalse lugemisülesande struktuuri; analüüsitakse erinevaid tekste;
 • tehakse sõnastus- ja stiiliharjutusi;
 • korratakse lühidalt läbi eesti keele õigekirja eksamiks vajalikud reeglid;
 • tutvutakse ÕS-i kasutamisvõimalustega;
 • antakse eesti keele riigieksami edukaks sooritamiseks vajalikke nõuandeid ja lugemissoovitusi.

Kursuse lõpetaja

 • suudab lugeda, mõista, analüüsida, tõlgendada ja luua tekste;
 • oskab loetut suhestada aja, koha ning teiste tekstidega;
 • oskab luua terviklikku argumenteeritud mõtteloogilist teksti;
 • mõistab alusmaterjali tähtsust ja oskab seda kasutada;
 • tunneb kirjandi alustamise-lõpetamise eri viise ja mõtete kogumise võimalusi ning oskab neid rakendada;
 • oskab ära tunda ja vältida stiilivigu ja valida väljendusvahendeid;
 • teab eri tekstide tunnuseid ja ülesehitusprintsiipe;
 • oskab leida, korrastada ning kasutada teavet suuliste ja kirjalike tekstide koostamisel;
 • oskab kasutada keelekäsiraamatuid tekstide koostamisel ja korrigeerimisel;
 • on laiendanud silmaringi ja väljendusoskust;
 • oskab paremini eesti keele õigekirja.

Kursuse jooksul viiakse läbi üks 6-tunnine proovieksam, mis koosneb tekstianalüüsist ja kirjandist vastavalt eesti keele riigieksami mahule ja nõudmistele.

Proovieksamile järgneb individuaalanalüüs, kus õpilasega koos tuuakse välja tema vead ning antakse soovituse nende vältimiseks.