Eelkool

Eesmärgid

  • aidata lapsel kooliga kohaneda
  • anda positiivne kooli- ja õpikogemus, et luua valmisolek ja soov koolis käia
  • anda vajalikud eelteadmised ja oskused I klassi astumiseks

Õppesisu

  • Eesti keel – tähed, sõna, lause, kirjutamine, jutu koostamine, tekstist arusaamine, jutustamine, lugemine, kuulamine.
  • Matemaatika – arvude loendamine ja võrdlemine, 12-piires arvutamine, rühmitamine, geomeetrilised kujundid, hulgad, esemete tunnused, nuputamis-ja loogikaülesanded.
  • Loodusõpetus ja kodulugu – loodushoidliku suhtumise kujundamine, loodus-, ja kodulooliste teadmiste täiendamine, kultuurihuvi toetamine, positiivsete väärtushinnangute ja käitumisharjumuste kujundamine.
  • Kunsti- ja tööõpetus – vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, loova mõtlemise ja eneseväljenduse toetamine, silma ja käe koostöö arendamine.
  • Muusikaõpetus ja rütmika – positiivse suhtumise kujundamine muusikalisse tegevusse, muusika kuulamine, laulmine, mängimine lastepillidel, liikumine ja tantsimine muusika saatel, rütmitaju arendamine.

Õppekava on koostatud järgides Haridusministeeriumi poolt kehtestatud alushariduse raamõppekava. Lähtume põhimõttest, et lapsed omandavad teadmisi kõige paremini olles aktiivselt kaasatud õppetegevusse. Peame oluliseks lapse loomuliku huvi püsimist ja eduelamuse saavutamise võimalust.

 

EELKOOLI KORRALDUS  

Registreeri