Keemia ülikooli sisseastujale UUS

Juhendaja Lilian Kippasto

Toimumise aeg 05. veebruar – 13. mai 2024
Toimumise päev ja kellaaeg esmaspäeviti kell 16.30
Ruum 314 peamajas
Hind 186.- eurot

Kursuse eesmärk on õppida süvendatult ja korrata ning kinnistada meeles oelvaid keemia teadmisi kogu gümnaasiumi keemia kursuste ulatuses. Lähtume riiklikust gümnaasiumi ja põhikooli keemia õppekavast.

Teemad

  • Perioodilisusseadus, aatomi ehitus, elektronskeemid, ruutskeemid, aatomi omaduste muutus perioodilisustabelis;
  • Aine ehitus, keemiline side, selle alaliigid, kristallvõre tüübid. Sealhulgas molekulide vahelised jõud: mittepolaarsed tõmbejõud ehk van der Waalsi jõud: https://vara.e-koolikott.ee/taxonomy/term/4143
  • Energia muutus keemilistes reaktsioonides, sealhulgas keemilise reaktsiooni soojusefekti arvutamine;
  • Keemilise reaktsiooni kiirus ja keemiline tasakaal, sealhulgas tasakaalu kirjeldavate graafikute tõlgendamine;
  • Graafikute ja tabelite pealkirjastamine ja koostamine, graafikutelt seal olevate andmete tõlgendamine, seaduspärasuste sõnastamine ja põhjendamine;
  • Aineklassid, nende vahelised seosed, ioonvõrrandid.
  • Muundumiste read metallidel ja mittemetallidel.
  • Redoksreaktsioonid, nende ära tundmine, oksüdeerija ja redutseerija tuvastamine; elektronide üleminekuvõrrandite koostamine.
  • Aktiivse metalli reageerimine soolalahusega.
  • Metallide reageerimine lämmastikhappega ja kontsentreeritud väävelhappega, elektronbilansimeetodi abil keerukamate reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine.
  • Korrosioon, sealhulgas keemiline ja elektrokeemiline korrosioon;
  • Keemiline vooluallikas, akuhape, galvaanielement, patarei;
  • Metallide tootmine, selle erinevad meetodi: karbotermia, aluminotermia, elektrolüüs, sealhulgas keedusoola elektrolüüsi võrrandid nii sulas olekus kui ka vesilahuses;
  • Arvutusülesanded reaktsioonivõrrandi põhjal, sealhulgas kaasatud on mõisted: mool, tihedus, ruumala, molaarmass, molaarruumala, molekulmass, mass, lahuse massiprotsent, molaarne kontsentratsioon, ülehulk, saagis, kadu). Sealhulgas Avogadro arv, osakeste arv, lühidalt dissotsiatsiooniaste.

Kursus lõpeb proovieksamiga.