Prantsuse keele algkursus

Juhendaja Katrin Meinart

Toimumise aeg 09. jaanuar – 14. mai 2024 (jätkukursus)
Toimumise päev teisipäeviti kell 17.30
Ruum V 129
Hind 288.- eurot

Eesmärk

Eesmärgiks on omandada  prantsuse keeles esmased teadmised ja  igapäevase eluga seotud elementaarsõnavara. Õppeprotsessi käigus arendatakse võrdselt kõiki nelja osaoskust (suulisest kõnest arusaamine, kirjalikust tekstist arusaamine, suuline eneseväljendusoskus, kirjalik eneseväljendusoskus) eesmärgiga saavutada prantsuse keeles ligikaudne EN keeleoskustasemete raamdokumendile vastav algtase A1.1.

Kursuse sisu

 • Algteadmised keelestruktuurides, foneetikast ja grammatikast koos elementaarsõnavaraga järgmiste suhtlusteemade abil:
 • Igapäevane elu: minu päev, sisseostud;
 • oma soovide ja vajaduste väljendamine;
 • aja planeerimine – sündmused minevikus, olevikus, tulevikus;
 • pühad ja tähtpäevad;
 • keelud, käsud, soovitused,
 • orienteerumine töövaldkonnas: töö otsimine, kuulutused, ametlik vestlus;
 • puhkus ja vaba aeg, hobid; puhkuse planeerimine
 • ilm, aastaajad;
 • meedia – ajakirjandus, televisioon; lühiuudised

Kursuse lõpetanu

 • suudab mõista ja ise kasutada igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase;
 • oskab lühidalt kirjeldada ennast ja teisi, tegevust, olukorda;
 • oskab alustada ja lõpetada vestlust: tutvustada ennast ja teisi ning küsida ja vastata küsimustele oma elukoha, talle tuttavate inimeste ja asjade kohta;
 • oskab lühidalt avaldada oma arvamust ning eelistusi;
 • oskab lühidalt kirjeldada sündmusi olevikus ja minevikus ning teha plaane tulevikus;
 • oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ning täita lihtsaid formulare (nt hotellis).

Kursus lõpeb soovijatele läbitud materjalil põhineva testiga, mille koostamisel on arvestatud EN tasemele A1.1. esitatavaid nõudeid.

Nouveau Taxi 1, G. Capelle, R. Menand, Hachette FLE, 2009

Õppetöö korraldus