Rootsi keele algkursus

Juhendaja Ingrid Nittim-Gilts

Toimumise aeg 11. jaanuar – 23. mai 2024
Toimumise päev  neljapäeviti kell 17.30
Ruum  104 peamajas
Hind
288- eurot

Eesmärk

Eesmärgiks on omandada rootsi keeles esmased teadmised ja  igapäevase eluga seotud elementaarsõnavara. Õppeprotsessi käigus arendatakse võrdselt kõiki nelja osaoskust (suulisest kõnest arusaamine, kirjalikust tekstist arusaamine, suuline eneseväljendusoskus, kirjalik eneseväljendusoskus) eesmärgiga saavutada rootsi keeles ligikaudne EN keeleoskustasemete raamdokumendile vastav algtase A1.1.

Algkursuse lõpetanu on võimeline läbivõetud sõnavara ulatuses:

 • end tutvustama, kasutama viisakusväljendeid,
 • saama hakkama lihtsama telefonivestlusega,
 • rääkima oma sõpradest, pereliikmetest,
 • kirjeldama oma kodu ja esemeid seal,
 • vestlema ilmast, ajast, vabast ajast ja oma hobidest,
 • küsima kaupade hinda,
 • küsima teed, suhtlema reisil,
 • kirjutama kirja,
 • rääkima Rootsist.

Õppesisu

 • Kasutame õppematerjale, mis on koostatud just nimelt rootsi keelt väljaspool Rootsit õppivatele kursuslastele
 • Kuulame kuulamistekste ja vaatame videosid
 • Teeme ka koduseid töid ning tundides mitmeid tasemetöid

Teemad

 • Tutvumine, iseenda ja oma kaaslaste tutvustamine
 • Minu perekond ja sugulased, nende ametid ja huvialad
 • Vaba aeg ja harrastused
 • Minu kodu
 • Minu päev
 • Söögikorrad. Minu söögiharjumused. Toidud Eestis ja Rootsis. Kohvikus.
 • Reisimine, riigid ja rahvused
 • Rootsi riik ja ühiskond. Tähtsamad geograafilised andmed. Stockholm. Rootsi kuninglik perekond.
 • Kaupluses
 • Tee küsimine ja juhatamine
 • Telefonivestlus, teate jätmine
 • Aastaajad, ilm, loodus

Grammatika

Ase-, arv- ja nimisõnad, sõnade järjekord lauses, en- ja ett- sõnad, eitavad laused, numbrid, maade ja rahvaste nimed, mitmus, küsimused, omastav kääne, lühivastused, umbisikuline kõne, ma-tegevusnimi, abiverbid, omadussõnad, tulevik, käskiv kõneviis, minevik, kõrvallaused, ebareeglipärased tegusõnad.

Õppetöö korraldus