Inglise keel 1. klass

Juhendaja Kirsika Rahuelu

Toimumise aeg 08. jaanuar – 21. mai
teisipäeviti kell 8.00
Ruum Kotzebue maja 419
Hind kohatasu 24.- € kuus
või tasudes II õppepoolaasta eest korraga 104.- €

Inglise keele algkursuse eesmärgiks on omandada keelelised ning suulised esmased teadmised. Algkursusel õpime tervitama, ennast tutvustama ja kasutama teisi elemntaarseid käibe- ja viisakusfraase. Häälduse ja lugemisoskuse omandamiseks kasutame palju laululisi tegevusi ning õpime peast ütlema rütmilisi salmiridu.

Kursuse lõpuks oleme omandanud lihtlausetes kirjutamise ning kõnelemise ja saavutame inglise keele algtaseme A1.1.

Algkursuse läbinud õpilane omab sõnavara järgnevate teemade ulatuses:

 • Suhtluse alustamine ja lõpetamine
 • Enda ning pereliikmete tutvustamine
 • Välimuse kirjeldamine
 • Koolieluga seonduv
 • Numbrid
 • Nädalapäevad ja kuude nimetused

Kursuse lõpetanu oskab:

 • Pidada lihtlausetel põhinevat dialoogi
 • Moodustada küsimusi
 • Kõneleda õpitud teemadel
 • Kasutada viisakusfraase
 • Alustada ja lõpetada vestlust

Kursusel kasutame enamasti töölehti, arendavaid mängulisi tegevusi ning videosid, mis aitavd luua sõbraliku ning motiveeritud õpikeskkonna. Kursus lõpeb soovijatele läbitud materjalil põhineva testiga, mille koostamisel on arvestatud inglise keele A1.1. tasemele esitatavaid nõudeid.