Inglise keel 1. klass

  Juhendaja

Toimumise aeg 2021/2022 hooaja info avaldatakse augustis
Ruum K 418
Hind

Inglise keele huviringi eesmärgiks on omandada keelelised ning suulised esmased teadmised. Õpime tervitama, ennast tutvustama ja kasutama teisi elemntaarseid käibe- ja viisakusfraase. Häälduse ja lugemisoskuse omandamiseks kasutame palju laululisi tegevusi ning õpime peast ütlema rütmilisi salmiridu.

Huviringi lõpuks oleme omandanud lihtlausetes kirjutamise ning kõnelemise ja saavutame inglise keele algtaseme A1.1.

Huviringi läbinud õpilane omab sõnavara järgnevate teemade ulatuses:

 • Suhtluse alustamine ja lõpetamine
 • Enda ning pereliikmete tutvustamine
 • Välimuse kirjeldamine
 • Koolieluga seonduv
 • Numbrid
 • Nädalapäevad ja kuude nimetused

Huviringi lõpetanu oskab:

 • Pidada lihtlausetel põhinevat dialoogi
 • Moodustada küsimusi
 • Kõneleda õpitud teemadel
 • Kasutada viisakusfraase
 • Alustada ja lõpetada vestlust

Huviringis kasutame enamasti töölehti, arendavaid mängulisi tegevusi ning videosid, mis aitavad luua sõbraliku ning motiveeritud õpikeskkonna. Huviring lõpeb soovijatele läbitud materjalil põhineva testiga, mille koostamisel on arvestatud inglise keele A1.1. tasemele esitatavaid nõudeid.