Inglise keel 1. klass

  Juhendaja 

Toimumise aeg 19. september – 12.detsember, järgneb jaanuaris
Päev ja kellaaeg teisipäeviti kell 8.00
Ruum 311
Kohatasu 32.- eurot kuus või 87.- tasudes I õppepoolaasta eest korraga

Inglise keele huviringi eesmärgiks on omandada keelelised ning suulised esmased teadmised. Õpime tervitama, ennast tutvustama ja kasutama teisi elementaarseid käibe- ja viisakusfraase. Häälduse ja lugemisoskuse omandamiseks kasutame palju laululisi tegevusi ning õpime peast ütlema rütmilisi salmiridu.

Huviringi läbinud õpilane omab sõnavara järgnevate teemade ulatuses:

 • Suhtluse alustamine ja lõpetamine
 • Enda ning pereliikmete tutvustamine
 • Välimuse kirjeldamine
 • Koolieluga seonduv
 • Numbrid
 • Nädalapäevad ja kuude nimetused

Huviringi lõpetanu oskab:

 • Pidada lihtlausetel põhinevat dialoogi
 • Moodustada küsimusi
 • Kõneleda õpitud teemadel
 • Kasutada viisakusfraase
 • Alustada ja lõpetada vestlust

Huviringis kasutame enamasti töölehti, arendavaid mängulisi tegevusi ning videosid, mis aitavad luua sõbraliku ning motiveeritud õpikeskkonna. Huviring lõpeb soovijatele läbitud materjalil põhineva testiga, mille koostamisel on arvestatud inglise keele A1.1. tasemele esitatavaid nõudeid.