Inglise keel 1. klass

  Juhendaja Ruth Semerik

Toimumise aeg 18. sept – 11. dets 2019 (jätkub jaanuarist)
kolmapäeviti kell 14.25
Ruum Kotzebue maja
Hind kohatasu 24.- kuus, või 62.- tasudes I õppepoolaasta eest korraga ( sept – dets).

Inglise keele algkursuse eesmärgiks on omandada keelelised ning suulised esmased teadmised. Algkursusel õpime tervitama, ennast tutvustama ja kasutama teisi elemntaarseid käibe- ja viisakusfraase. Häälduse ja lugemisoskuse omandamiseks kasutame palju laululisi tegevusi ning õpime peast ütlema rütmilisi salmiridu.

Kursuse lõpuks oleme omandanud lihtlausetes kirjutamise ning kõnelemise ja saavutame inglise keele algtaseme A1.1.

Algkursuse läbinud õpilane omab sõnavara järgnevate teemade ulatuses:

 • Suhtluse alustamine ja lõpetamine
 • Enda ning pereliikmete tutvustamine
 • Välimuse kirjeldamine
 • Koolieluga seonduv
 • Numbrid
 • Nädalapäevad ja kuude nimetused

Kursuse lõpetanu oskab:

 • Pidada lihtlausetel põhinevat dialoogi
 • Moodustada küsimusi
 • Kõneleda õpitud teemadel
 • Kasutada viisakusfraase
 • Alustada ja lõpetada vestlust

Kursusel kasutame enamasti töölehti, arendavaid mängulisi tegevusi ning videosid, mis aitavd luua sõbraliku ning motiveeritud õpikeskkonna. Kursus lõpeb soovijatele läbitud materjalil põhineva testiga, mille koostamisel on arvestatud inglise keele A1.1. tasemele esitatavaid nõudeid.