Keemia ülikooli sisseastujale

Juhendaja Lilian Kippasto

Toimumise aeg 05. veebruar – 13. mai 2024
esmaspäeviti kell 16.30
Kabinet   318
Hind  soodushind 169.- eurot (registreerimisel kuni 31.12.23 ja tasumisel kuni 08. jaanuar 2024)

 

Kursuse eesmärk on õppida süvendatult ja korrata ning kinnistada meeles oelvaid keemia teadmisi kogu gümnaasiumi keemia kursuste ulatuses. Lähtume riiklikust gümnaasiumi ja põhikooli keemia õppekavast.

Õppesisu:

Perioodilisusseadus, aatomi ehitus, elektronskeemid, ruutskeemid, aatomi omaduste muutus perioodilisustabelis;

  1. Aine ehitus, keemiline side, selle alaliigid, kristallvõre tüübid. Sealhulgas molekulide vahelised jõud: mittepolaarsed tõmbejõud ehk van der Waalsi jõud: https://vara.e-koolikott.ee/taxonomy/term/4143
  2. Energia muutus keemilistes reaktsioonides, sealhulgas keemilise reaktsiooni soojusefekti arvutamine;
  3. Keemilise reaktsiooni kiirus ja keemiline tasakaal, sealhulgas tasakaalu kirjeldavate graafikute tõlgendamine;
  4. Graafikute ja tabelite pealkirjastamine ja koostamine, graafikutelt seal olevate andmete tõlgendamine, seaduspärasuste sõnastamine ja põhjendamine;
  5. Aineklassid, nende vahelised seosed, ioonvõrrandid.
  6. Muundumiste read metallidel ja mittemetallidel.
  7. Redoksreaktsioonid, nende ära tundmine, oksüdeerija ja redutseerija tuvastamine; elektronide üleminekuvõrrandite koostamine.
  8. Aktiivse metalli reageerimine soolalahusega.
  9. Metallide reageerimine lämmastikhappega ja kontsentreeritud väävelhappega, elektronbilansimeetodi abil keerukamate reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine.
  10. Korrosioon, sealhulgas keemiline ja elektrokeemiline korrosioon;
  11. Keemiline vooluallikas, akuhape, galvaanielement, patarei;
  12. Metallide tootmine, selle erinevad meetodi: karbotermia, aluminotermia, elektrolüüs, sealhulgas keedusoola elektrolüüsi võrrandid nii sulas olekus kui ka vesilahuses;
  13. Arvutusülesanded reaktsioonivõrrandi põhjal, sealhulgas kaasatud on mõisted: mool, tihedus, ruumala, molaarmass, molaarruumala, molekulmass, mass, lahuse massiprotsent, molaarne kontsentratsioon, ülehulk, saagis, kadu). Sealhulgas Avogadro arv, osakeste arv, lühidalt dissotsiatsiooniaste.

Kursus lõpeb proovieksamiga.

Koolivaheaegadel tunde ei toimu.

Õppetöö korraldus

Maksmise info

Error: Contact form not found.