Seminarid

Uue riikliku õppekava valguses on IKT-pädevusi on võimalik arendada mitmel moel: ainetevaheliste õpiprojektide kaudu, ainekavu läbiva teemana (integreerituna teistesse ainetesse), eraldi õppeainena, huviringina, ka kooliväliselt.

Iga kool on omanäoline oma tegemistes ja ka IKT-le lähenetakse igas koolis erinevalt. Gustav Adolfi Gümnaasium on valinud tee, kus informaatikatunde eraldi ei ole. Kõik arvutialased teadmised omandatakse aineõpetuse tundides. Oma sellealast parimat praktikat on Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajad valmis jagama kolleegidele, tutvustades oma kogemusi ja andes praktilisi näpunäiteid, kuidas IKTd aineõpetusse integreerida.

Seminaridele ja töötubadesse on oodatud kõik õpetajad, koolitöötajad, kes soovivad laiendada oma teadmisi IKT kasutamise osas, saada praktilisi näpunäiteid IKT kasutamise kohta ainetundides või tunnevad huvi IKT kasutamise vastu ainetunnis.