Matemaatika

Juhendajad Elle Ronk, Reet Ronk, Annika Ilves  

Toimumise aeg 22. sept – 01. dets 2020
 Toimumise päev ja kellaaeg

teisipäeviti kell 16.30

Ruum 203
Hind 159.- eurot

Eesmärgid:

 • luua  õpikeskkonna kaudu head tingimused, et valmistuda  edukalt sooritama gümnaasiumi sisseastumistesti matemaatikast ja omandada põhikooli matemaatika lõpueksamiks vajalikud oskused ja teadmised,
 • individuaalne areng
 • õppeprotsessis,
 • raudvara kinnistamine, kordamine,
 • tunda hästi põhikooli jooksul õpitud teemasid,
 • teada valemeid ja osata neid kasutada.

Kursuse lõpetaja oskab:

 • arvutada ratsionaalarvudega,
 • lahendada  protsentülesandeid,
 • teisendada  ratsionaalavaldisi,
 • lahendada ja ülesande andmete järgi koostada lineaar-  ja ruutvõrrandeid ning kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteeme,
 • joonestada ainekavaga määratud funktsioonide graafikuid ning lugeda graafikult funktsiooni lihtsamaid omadusi,
 • korrastada ja töödelda lihtsamaid statistilisi andmeid ning tõlgendada arvutatud karakteristikuid, leida lihtsamatel juhtudel sündmuse tõenäosust,
 • lahendada täisnurkseid kolmnurki,
 • arvutada ainekavaga määratud tasandiliste kujundite ümbermõõtu ja pindala ning ruumiliste kehade pindala ja ruumala,
 • defineerida ja liigitada ainekavaga määratud mõisteid.

Grupid on täis!