Matemaatika

Juhendaja Elle Ronk

Toimumise aeg 31. jaanuar – 02. mai 2017
 teisipäeviti kell 16.30
Kabinet  203
Hind 169.- eurot

Eesmärgid:

 • luua  õpikeskkonna kaudu head tingimused, et valmistuda  edukalt sooritama gümnaasiumi sisseastumistesti matemaatikast ja omandada põhikooli matemaatika lõpueksamiks vajalikud oskused ja teadmised,
 • individuaalne areng
  õppeprotsessis,
 • raudvara kinnistamine, kordamine,
 • tunda hästi põhikooli jooksul õpitud teemasid,
 • teada valemeid ja osata neid kasutada.

Kursuse lõpetaja oskab:

 • arvutada ratsionaalarvudega,
 • lahendada lihtsamaid protsentülesandeid,
 • teisendada lihtsamaid ratsionaalavaldisi,
 • lahendada ja ülesande andmete järgi koostada lineaar ja ruutvõrrandeid, lihtsamaid murdvõrrandeid ja kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteeme,
 • lahendada ühe tundmatuga lineaarvõrratusi,
 • joonestada ainekavaga määratud funktsioonide graafikuid ning lugeda graafikult funktsiooni lihtsamaid omadusi,
 • korrastada ja töödelda lihtsamaid statistilisi andmeid ning tõlgendada arvutatud karakteristikuid, leida lihtsamatel juhtudel sündmuse tõenäosust,
 • lahendada täisnurkseid kolmnurki,
 • arvutada ainekavaga määratud tasandiliste kujundite ümbermõõtu ja pindala ning ruumiliste kehade pindala ja ruumala,
 • defineerida ja liigitada ainekavaga määratud mõisteid.

Kursus lõpeb proovieksamiga.

Koolivaheaegadel tunde ei toimu.

Õppetöö korraldus