Eesti keel

Juhendaja Eha Aare

 

Toimumise aeg 06. veebruar – 15. mai 2017
esmaspäeviti kell 16.30
Kabinet  106
Hind  159.- eurot

Eesmärk:
luua hea õpikeskkonna kaudu tingimused, et valmistuda  edukalt sooritama gümnaasiumi sisseastumistesti eesti keelest ja omandada põhikooli eesti keele lõpueksamiks vajalikud oskused ja teadmised.

Õppesisu:

 • rahvaluule ja kirjanduse liigid, žanrid
 • kirjandusteoreetilised põhimõisted
 • olulisemad kirjandusvoolud
 • funktsionaalne lugemine ja tekstide analüüs
 • erinevad stiililiigid (publitsistlik, ametlik stiil, ilukirjanduslik ja teaduslik stiil)
 • kirjandiõpetuse alused
 • lühikirjandite kirjutamine
 • sõnastus- ja stiiliõpetuse algtõed
 • õigekeel ja õigekiri (täheortograafia, käänamine, pööramine, sõnaliigid, võrded kokku- ja lahkukirjutamine, suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid)

Õpitulemused:

 • oskame lugeda ja analüüsida eestikeelset teabe-, tarbe-, meedia- ja ilukirjandusteksti
 • oskame kirjutada lühikirjandit
 • oskame liigendada teksti
 • oskame leida sünonüüme, antonüüme ning neid tekstis kasutada
 • oskame kirjutada tarbeteksti, loovtööd, rakendades õigekirjajuhiseid
 • teame peamisi kirjandusteoreetilisi mõisteid
 • teame rahvaluule liike, tunnuseid
 • teame romantismi ja realismi mõisteid, tähtsamaid tunnuseid
 • tunneme ära olulisemad kujundid: epiteet, võrdlus, isikustamine, metafoor, kordus
 • väärtustame õiget emakeelekasutust ning omandada kirjandusteadmisi

Koolivaheaegadel tunde ei toimu.

Õppetöö korraldus