Praktiline bioloogia

Juhendajad  Helina Reino, Sirle Oja, Mari Uudelt ja Kaisa-Helena Luht

Toimumise aeg 2021/2022 hooaja info avaldatakse augustis
Päev ja kellaaeg
Kabinet
Hind

Kursuse eesmärk

 • tugevdada õpilastes huvi loodusteaduste, eelkõige bioloogia vastu;
 • arendada õpilaste ideede kujundamise oskust ja leidlikkust praktiliste tööde tegemisel;
 • vähendada hirmu ja eelarvamusi bioloogia praktiliste tööde ees;
 • tuua teoreetiliste tundide kõrvale praktilisi tegevusi;
 • pakkuda vahelduseks loovat tegevust, kus osatakse märgata, näha ja luua seoseid bioloogia ja igapäevaelu vahel.

Õpitulemused

 • oskus rakendada teadusliku uurimise meetodeid lihtsamate loodusteaduslike probleemide lahendamisel;
 • omab teadmisi bioloogia põhiteooriatest ja üldistest seaduspärasustest, saab aru nende rakenduslikest väärtustest;
 • oskus kasutada bioloogias omandatud teadmisi igapäevase eluga seonduvate probleemide lahendamisel;
 • oskus kasutada bioloogias õpitut loodusnähtuste kirjeldamisel, selgitamisel ja prognoosimisel;
 • oskus kasutada bioloogiateabe hankimiseks ja võrdlemiseks erinevaid allikaid, oskab hinnata nende tõepärasust;
 • oskus orienteeruda bioloogiateadmistes ja -oskusi nõudvates elukutsetes.

Ainesisu lühikirjeldus

Valikaine tegevuse käigus tutvutakse bakterite, seente, taimede ja loomade rakkkude ehitusega ja talitlusega. Uuritakse e-ainete ja kodukeemia mõju inimese organismile ning õpitakse tundma peamisi esmaabivõtteid. Võrreldakse erinevate organismide eluprotsesse ja otsitakse seoseid kudede ehituse ja talitluse vahel. Uuritakse treeningkoormuse ning välisärritajate mõju inimese organismile ning õpitakse tundma peamisi puuliike linnaruumis.