Inglise keel

Juhendaja Kristjan Salum

Toimumise aeg 23. jaanuar – 24. aprill 2017
esmaspäeviti kell 16.30
Kabinet  319
Hind  159.- eurot

Õppe eesmärgid
Kursuse lõpul on õpilane valmis edukalt sooritama riigieksamit inglise keeles:

  • suudab lugeda inglisekeelseid tekste ilma sõnaraamatuta
  • oskab kasutada erinevaid lugemisstrateegiaid (valiklugemine, üldlugemine, süvalugemine, loovlugemine)
  • oskab kasutada õpitud grammatikat ja saab hakkama erinevate keelestruktuuridega ülesannetega
  • leiab vajaliku info kuulamisülesannetest
  • tunneb erinevaid kirjastiile(ametlik ja mitteametlik), oskab vormistada kirju, esseesid, ülevaateid, artikleid
  • teab monoloogide esitamise nõudeid
  • oskab esitada rollimängu riigieksamil

Kursuse sisu
Sõnavara erinevate teemade tarvis:
vaba aeg, reisimine, meedia, keskkond, looduskaitse, tehnika areng, haridus, töö, elutingimused, ühiskond, sotsiaalsed probleemid, tervis, toitumine, sport, teenindus, kultuur, armeeteenistus, religioon.
Grammatika:
Tegusõna: reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad, aktiiv ja passiivi ajavormid, tuleviku väljendamine, küsimuste moodustamine, kaudne kõne, sihitis infinitiiviga, kesksõnad, tegusõna pöördumatud vormid, modaaltegusõnad, tingimuslaused, tegusõna moodustamine, tegusõna fraas eessõnaga.
Nimisõna: loendatav ja loendamatu nimisõna, nimisõna mitmus, omastav kääne, nimisõna fraasid eessõnaga, nimisõnade moodustamine.
Artikkel: artikli kasutamine ja artikli asendajad.
Asesõna
Arvsõna
Omadussõna: omadussõna moodustamine, võrdlusastmed, omadussõna fraasid eessõnaga.
Määrsõna
Eessõna
Sidesõna
Lauseõpetus: lihtlause, jaatav, eitav, küsilause. Lauseliikmed (alus, öeldis, sihitis, määrus, täiend)
Kirjutamisoskus: Ametlik ja mitteametlik kiri, elulookirjeldus, essee, jutuke, analüüs (report), artikkel
Lugemisoskus: Erinevate lugemisstrateegiate harjutamine. Riigieksami erinevate lugemisülesande tüüpide harjutamine.
Kuulamisoskus: Erinevat liiki kuulamisülesannete täitmine. Arusaamine tele- ja raadio uudiste sisust.
Suuline suhtlus: inglise keele kasutamine ladusas vestluses, monoloogis ja rollimängus. Oma seisukohtade väljendamine õige häälduse ja intonatsiooniga.
Soovi korral saab kursuse lõpus sooritada proovieksami.

Koolivaheaegadel tunde ei toimu.

Õppetöö korraldus