Eesti keel

Juhendaja  Anu Kell

Toimumise aeg 19. jaanuar – 20. aprill 2017
neljapäeviti kell 17.00
Kabinet  220
Hind  159.- eurot

Kursuse eesmärk

Kursuse lõpetaja teab kirjandikirjutamise põhitõdesid ja oskab neid rakendada.

Kursuse õppesisu

 • käsitletakse kirjandi struktuuri, selle loogikat, analüüsitakse erinevaid tekste;
 • tehakse sõnastus- ja stiiliharjutusi;
 • võetakse lühidalt läbi eesti keele õigekiri.

Kursuse lõpetaja

 • suudab lugeda, mõista, analüüsida, tõlgendada ja luua tekste;
 • oskab loetut suhestada aja, koha ning teiste tekstidega;
 • oskab luua terviklikku argumenteeritud mõtteloogilist teksti;
 • mõistab alusmaterjali tähtsust ja oskab seda kasutada;
 • tunneb kirjandi alustamise-lõpetamise eri viise ja mõtete kogumise võimalusi ning oskab neid rakendada;
 • oskab ära tunda ja vältida stiilivigu ja valida väljendusvahendeid;
 • teab eri tekstide tunnuseid ja ülesehitusprintsiipe;
 • oskab leida, korrastada ning kasutada teavet suuliste ja kirjalike tekstide koostamisel;
 • oskab kasutada keelekäsiraamatuid tekstide koostamisel ja korrigeerimisel;
 • on laiendanud silmaringi ja väljendusoskust;
 • oskab paremini eesti keele õigekirja.

Kursus lõpeb tekstülesannetele vastamise ja kirjandiga.

Koolivaheaegadel tunde ei toimu.

Õppetöö korraldus