Eesti keel

Juhendaja Anu Kell
pedagoog-metoodik, tegevõpetaja ja Innove riigieksamikirjandite parandaja

Toimumise aeg 19. jaanuar – 20. aprill 2023
Toimumise päev ja kellaaeg neljapäeviti kell 16.30
Ruum 220 peamajas
Hind soodushind 169.- eurot, kehtib registreermisel kuni 31.12.22 ja tasumisel kuni 06.01.23

Kursuse eesmärk

Kursuse lõpetaja tunneb eesti keele riigieksami struktuuri, teab kirjandi kirjutamise ja funktsionaalse lugemise ülesande põhitõdesid ning oskab neid praktiliselt rakendada.

Kursuse õppesisu

 • käsitletakse eesti keele riigieksami põhinõudeid;
 • käsitletakse kirjandi struktuuri, selle loogikat, analüüsitakse erinevaid kirjandeid;
 • käsitletakse funktsionaalse lugemisülesande struktuuri; analüüsitakse erinevaid tekste;
 • tehakse sõnastus- ja stiiliharjutusi;
 • korratakse lühidalt läbi eesti keele õigekirja eksamiks vajalikud reeglid;
 • tutvutakse ÕS-i kasutamisvõimalustega;
 • antakse eesti keele riigieksami edukaks sooritamiseks vajalikke nõuandeid ja lugemissoovitusi.

Kursuse lõpetaja

 • suudab lugeda, mõista, analüüsida, tõlgendada ja luua tekste;
 • oskab loetut suhestada aja, koha ning teiste tekstidega;
 • oskab luua terviklikku argumenteeritud mõtteloogilist teksti;
 • mõistab alusmaterjali tähtsust ja oskab seda kasutada;
 • tunneb kirjandi alustamise-lõpetamise eri viise ja mõtete kogumise võimalusi ning oskab neid rakendada;
 • oskab ära tunda ja vältida stiilivigu ja valida väljendusvahendeid;
 • teab eri tekstide tunnuseid ja ülesehitusprintsiipe;
 • oskab leida, korrastada ning kasutada teavet suuliste ja kirjalike tekstide koostamisel;
 • oskab kasutada keelekäsiraamatuid tekstide koostamisel ja korrigeerimisel;
 • on laiendanud silmaringi ja väljendusoskust;
 • oskab paremini eesti keele õigekirja.

Kursuse jooksul viiakse läbi üks 6-tunnine proovieksam, mis koosneb tekstianalüüsist ja kirjandist vastavalt eesti keele riigieksami mahule ja nõudmistele.

Proovieksamile järgneb individuaalanalüüs, kus õpilasega koos tuuakse välja tema vead ning antakse soovituse nende vältimiseks.