Eesmärk

Gustav Adolfi Koolituskeskuse eesmärk on toetada isiksuse mitmekülgset arengut, luua igaühele võimalus täiendavate teadmiste, oskuste ja vilumuste kujundamiseks enda poolt valitud huvialaringis või täiendõpperühmas.

  • Anname huvialaharidust igas vanuses inimestele: eelkoolilastest kuni täiskasvanuteni.
  • Pakume osalejatele parimat toetavat arengukeskkonda, luues võimaluse nii eneseteostuslikuks kui ka vaimseks arenguks.
  • Aitame inimestel viia kokku nende huvid ja anded, kaasates nende avastamiseks ning edendamiseks parimaid õpetajaid-juhendajaid.
  • Seame esikohale individuaalse lähenemine õppeprotsessis.
  • Pakume kvaliteetset keeleõpet nii õpilastele kui ka täiskasvanutele.
  • Propageerime elukestvat õpet, mis võimaldab üksikisikul ja ühiskonnal väärikalt toime tulla kiiretest ja vastuolulistest arengutest tulenevate väljakutsetega.

Elukestva õppimise kui elustiili omandamiseks suunatakse õppijat vastavalt tema arenguastmele:

  • kujundama valmisolekut ja suutlikkust sihipäraselt õppida erinevates olukordades nii iseseisvalt kui ka koos teistega;
  • planeerima oma tulevikku, määratledes oma eesmärkidele vastavaid õppimisvajadusi, ning otsima ja leidma sobivaid õppimisvõimalusi;
  • hindama oma võimeid, kogemusi, huvisid ja vajadusi ning seostama neid õppimisega.