Töökorraldus

  • Rühm moodustatakse ühe klassi või paralleelklasside õpilastest.
  • Kooli juhataja kinnitab kogupäevakooli rühma nimekirja üheks õppeaastaks käskkirjaga.
  • Õppeaasta keskel arvatakse õpilane rühmast välja kooli juhataja käskkirjaga lapsevanema avalduse alusel.
  • Kogupäevakooli õpetaja planeerib rühma töö poolaastate kaupa ja tagab päevakava täitmise.
  • Kogupäevakooli päevakava, milles on määratud aeg koduste ülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks, kinnitab kooli juhataja.
  • Kogupäevakooli töö korraldamisel juhindub õpetaja õpilaste vanuselisest ja individuaalsetest iseärasustest, kooli kasvatustegevuste üldistest eesmärkidest ja lastevanemate põhjendatud soovidest.
  • Kogupäevakooli õpilased võivad rühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja kirjaliku loa alusel.
  • Kogupäevakooli päevakava sõltub GAG üldisest töökorraldusest, mistõttu on koolituskeskusel õigus teha päevakava osas muudatusi.
  • Lapsevanem või eestkostja on kohustatud teatama lapse puudumisest hiljemalt puudumise päeva hommikuks klassijuhatajale või pärast tundide lõppu kogupäevakooli õpetajale.