Loodusring 7.- 9. klass

Juhendaja Helina Reino

Toimumise aeg 2021/2022 hooaja info avaldatakse augustis
Päev ja kellaaeg
Ruum
Hind

Õpieesmärgid:

 • teadvustada eluslooduse tähtsust ja saada aru selle mõjust inimese elukeskkonnale;
 • omandada ülevaade loodusteaduste protsessidest ning organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga;
 • väärtustada bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
 • õppida paremini tundma eluslooduse objekte;
 • arendada loodusteaduslikku kirjaoskust;
 • osaleda ainevõistlustel, üritustel, olümpiaadidel.

Õpitulemused:

 • tunda huvi looduse vastu;
 • tunda Eesti loodusele iseloomulikke taimi ja loomi;
 • analüüsida inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates kooslustes;
 • seostada elus ja eluta looduse protsesse;
 • väärtustada nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust;
 • kasutada info leidmiseks nii eesti- kui ka võõrkeelseid infoallikaid.

Aine sisu lühikirjeldus:

Põhikooli loodusringi tegevuse käigus tutvutakse elusorganismide ehitusega ja käitumisega ning õpitakse paremini tundma taime- ja loomariigi peamisi liike. Juhendaja suunamisel õpitakse analüüsima looduskeskkonnas toimuvaid protsesse, arutatakse inimtegevuse võimalusi looduses ja selle tagajärgi. Tehakse erinevaid praktilisi töid ning valmistutakse osalema erinevatel ainevõistlustel ja üritustel.
Käsitletavate teemade loetelu:

TAIMED ja LOOMAD
Kooslused
Süstemaatika
Ehitus
Paljunemine

KESKKOND
Toiduahelad, võrgustik
Aineringed
Looduse kaitse
Keskkonnakaitse

MIKROORGANISMID
Ehitus
Kasulikkus ja kahjulikkus

ELUKOOSLUSED
Mets
Läänemeri
Mageveekogud
Põld
Niit
Aed

Iseseisev töö:
Loodusmapi koostamine