Loodusring 4.- 6. klass

Juhendaja Katri Mirski

Toimumise aeg 16. sept – 09. dets 2019 (jätkub jaanuarist)
Toimumise päev esmaspäeviti 15.20
Kabinet K508
Hind kohatasu 24.- eurot kuus, tasudes I õppepoolaasta eest korraga, 62.-eurot

Õpieesmärgid:

 • teadvustada eluslooduse tähtsust ja saada aru selle mõjust inimese elukeskkonnale;
 • omandada ülevaade loodusteaduste protsessidest ning organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga;
 • väärtustada bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
 • õppida paremini tundma eluslooduse objekte;
 • arendada loodusteaduslikku kirjaoskust;
 • osaleda ainevõistlustel, üritustel, olümpiaadidel.

Õpitulemused:

 • tunda huvi looduse vastu;
 • tunda Eesti loodusele iseloomulikke taimi ja loomi;
 • analüüsida inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates kooslustes;
 • seostada elus ja eluta looduse protsesse;
 • väärtustada nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust;
 • kasutada info leidmiseks nii eesti- kui ka võõrkeelseid infoallikaid.

Aine sisu lühikirjeldus:

Põhikooli loodusringi tegevuse käigus tutvutakse elusorganismide ehitusega ja käitumisega ning õpitakse paremini tundma taime- ja loomariigi peamisi liike. Juhendaja suunamisel õpitakse analüüsima looduskeskkonnas toimuvaid protsesse, arutatakse inimtegevuse võimalusi looduses ja selle tagajärgi. Tehakse erinevaid praktilisi töid ning valmistutakse osalema erinevatel ainevõistlustel ja üritustel.