Rootsi keel 3.-4. klass jätkajad

Juhendaja Eva-Tiina Põlluste

Toimumise aeg  20. sept. –  06. dets. 2017
Toimumise päev kolmapäeviti kell 8.00
Kabinet  Kotzebue maja 320
Hind  kuutasu 23.- eurot, tasudes I õppepoolaasta eest korraga 59.-eurot
 
Kursuse eesmärk on süvendada teadmisi rootsi keelest laulude ja mängude vahendusel, omandada elementaarteadmised kuidas moodustada sõnadest lauseid ja neid lihtsates olukordades kasutada. Eeldus kursusel osalemiseks on, et laps on eelnevalt rootsi keelega kokku puutunud.

Tundides me:
• kuulame,
• mängime,
• teeme dialooge variatsioonidega,
• meisterdame,
• teeme värvimisülesandeid,
• lahendame ristsõnu.

Õpingute lõpus peaks osaleja:
• oskama kasutada lihtsamaid igapäevaelu väljendeid,
• oskama esitada lihtsaid küsimusi oma ümbruse kohta ja vastata neile,
• kirjeldada pilti,
• oskama väljendada oma emotsioone ja lihtsamaid soove.

Põhirõhk on suulisel suhtlusel.
Keeleteadmised : lausete ja küsimuste moodustamine, nimisõna mitmuse moodustamine ja tegusõna lihtmineviku vorm.
Õppetöö toimub keelekümbluse metoodika alusel.