Rootsi keel jätkajad 3. -5. klass

Juhendaja Eva-Tiina Põlluste

Toimumise aeg:  september –  detsember 2020 (jätkub jaanuarist)
Toimumise päev: täpsustamisel
Ruum:  täpsustamisel
Hind:  kohatasu 24.- € kuus, või tasudes I õppepoolaasta eest korraga, 63.- €

Kursuse eesmärk on süvendada teadmisi rootsi keelest laulude ja mängude vahendusel, omandada elementaarteadmised kuidas moodustada sõnadest lauseid ja neid lihtsates olukordades kasutada. Eeldus kursusel osalemiseks on, et laps on eelnevalt rootsi keelega kokku puutunud.

Tundides me:
• kuulame,
• mängime,
• teeme dialooge variatsioonidega,
• meisterdame,
• teeme värvimisülesandeid,
• lahendame ristsõnu.Õpingute lõpus peaks osaleja:
• oskama kasutada lihtsamaid igapäevaelu väljendeid,
• oskama esitada lihtsaid küsimusi oma ümbruse kohta ja vastata neile,
• kirjeldada pilti,
• oskama väljendada oma emotsioone ja lihtsamaid soove. Põhirõhk on suulisel suhtlusel.
Keeleteadmised : lausete ja küsimuste moodustamine, nimisõna mitmuse moodustamine ja tegusõna lihtmineviku vorm.
Õppetöö toimub keelekümbluse metoodika alusel.